Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa KAMIENIARSTWO PAŚNIKOWSKI

Cele projektu: Uzyskanie zdolności do działalności operacyjnej związanej z produkcją i wprowadzeniem na rynki Unii Europejskiej produktu w postaci kamiennych blatów meblowych.

Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.

Wartość projektu: 2 214 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 820,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa KAMIENIARSTWO PAŚNIKOWSKI

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych, w szczególności produkcyjnych.

Efekty projektu: Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Wartość projektu: 747 717,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 363 479,41 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego w przedsiębiorstwie KAMIENIARSTWO PAŚNIKOWSKI

Cele projektu: Rozwój działalności produkcyjnej w oparciu o płyty i okładziny z kamienia polnego.

Efekty projektu: Wdrożenie do działalności gospodarczej innowacji związanej z procesami technologicznymi w produkcji płyt i okładzin z kamienia polnego.

Wartość projektu: 3 690 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 799 700,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie KAMIENIARSTWO – PAŚNIKOWSKI

Cele projektu: Wprowadzenie na rynek nowej oferty produktowej – płyta kamienna izolowana termicznie.

Efekty projektu: Utworzenie infrastruktury i umaszynowienie w zakresie umożliwiającym wdrożenie technologii produkcji ww. wyrobu.

Wartość projektu: 4 562 480,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 679 700,00 zł